Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” informuje, że na podstawie XII.1.1. Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 odstępuje od konkursu na wybór grantobiorców nr 4/2017 dotyczącego zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1. Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej na lokalnej tradycji.

Uzasadnienie odstąpienia od konkursu:

W ramach projektu grantowego, którego dotyczył nabór wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017 założono realizację celów poprzez realizację wskaźnika produktu „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – min. 2 szt.”. Wnioski ważnie złożone w ramach naboru i nie wycofane nie pozwalają na osiągnięcie zaplanowanych celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji. Dwa z trzech złożonych wniosków złożonych w naborze zostały wycofane co powoduje, że nie jest możliwa realizacja założonego wskaźnika na poziomie 2 sztuk.