W związku z brakiem możliwości złożenia wniosku w Generatorze wniosków dostępnego na stronie www.lgd.witkac.pl , na podstawie pkt III.5. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD informujemy, że LGD odstępuje od wymogu składania wniosków za pośrednictwem Generatora wniosków. 

W związku z powyższym wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej (w dwóch egzemplarzach) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD bezpośrednio w Biurze LGD "Nad Białą Przemszą" w Wolbromiu, ul. Skalska 20.