Jak uruchomić potencjał rozwojowy mieszkańców obszarów wiejskich? Jak inkubować i rozwijać przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, innowacje na terenach wiejskich? Trwają prace na Planem Działania na rzecz Rozwoju Innowacji na terenach wiejskich w regionie, u którego podstaw leży założenie, iż stwarzanie warunków dla rozwoju innowacji, wymaga zaangażowania zarówno samorządu regionalnego, jak i samorządu lokalnego.

Prace nad Planem Działania prowadzi obecnie FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Województwem Małopolskim. Priorytety dla działań regionalnych skoncentrowane są na następujących elementach:

- Priorytet I Wzmocnienie kompetencji kapitału ludzkiego

- Priorytet II Intensyfikacja działań dezagraryzacyjnych w Małopolsce

- Priorytet III Inkubowanie i rozwój przedsiębiorczości i innowacji

- Priorytet IV Rozwój infrastruktury technicznej dla przedsiębiorczości i innowacji

Więcej informacji na temat projektu RATIO można znaleźć na stronie internetowej: http://www.beta.mistia.org.pl/projekty/ratio/