Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Nad Białą Przemszą"
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:

 

 • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja),
 • wykształcenie co najmniej średnie i minimum 3-letni staż pracy z rodziną lub dziećmi,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

 

 

WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:

 

 • Sumienność i dokładność, komunikatywność.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Prawo jazdy, co najmniej kategorii B.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
 • oświadczenie o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy z rodziną lub dziećmi (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenie),
 • fakultatywnie dokumenty potwierdzające pracę w organizacji pozarządowej oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań pożądanych,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę (½ etatu)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO:

Do zadań Wychowawcy należy w szczególności:

 • opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,
 • organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,

pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, współpraca przy pisaniu projektów grantowych oraz w ramach środków europejskich,

 • organizacja pracy świetlicy,
 • współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,
 • prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę (w tym organizacja zajęć),
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika placówki.

 

Głównej miejsce świadczenia pracy: Jeżówka, gm. Wolbrom

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze LGD „Nad Białą Przemszą” (ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom) lub wysyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" 32-340 Wolbrom, ul Skalska 20, Z DOPISKIEM "Nabór na Wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego" w terminie do 30.07.2018 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia w Biurze Stowarzyszenia).