Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Nad Białą Przemszą"
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW I PROJEKTÓW

WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:

·         Wykształcenie wyższe

·         Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

·         Minimum 1 rok doświadczenia przy realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy UE

·         Praca w stowarzyszeniu (umowa o prace, umowa cywilno-prawna, wolontariat)

·         Doświadczenie i wiedza we wdrażaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym.


WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:

·         Umiejętność tworzenia baz danych

·         Umiejętność śledzenia zmian w przepisach

·         Samodzielność, sumienność i dokładność, komunikatywność

·         Umiejętność dobrej organizacji pracy

·         Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

·         Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw  i rozporządzeń związanych z okresem programowania na lata 2014-2020 umiejętność śledzenia zmian w aktach prawnych

·         Komunikatywna znajomość języka obcego

·         Prawo jazdy, co najmniej kat. B.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

  • list motywacyjny
  • życiorys – curriculum vitae,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie
  • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
  • dokumenty poświadczające staż pracy na podobnym stanowisku
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie pracy w stowarzyszeniu i dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy UE (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenie)
  • dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych wymagań wobec kandydata
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

  • umowa o pracę (1 etat)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY(KI) DS. NABORÓW I PROJEKTÓW:

Odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji działań związanych z naborami wniosków, funkcjonowaniem LGD oraz projektami własnymi Stowarzyszenia w szczególności:

·         Obsługa naborów wniosków o dofinansowanie organizowanych przez LGD, w tym pracy Rady oceniającej wnioski o dofinansowanie.

·         Prowadzenie dokumentacji Rady, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji z posiedzeń Rady, prowadzenie rejestru uchwał Rady.

·         Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie baz danych związanej z realizacją i ewaluacją realizacji LSR.

·         Gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji dotyczącej wyboru wniosków o dofinansowanie.

·         Administrowanie strony internetowej oraz portali społecznościowych.

·         Prowadzenie działań  informacyjno-promocyjnych odnoszących się do ogłaszanych naborów, informowanie potencjalnych BO o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD.

·         Prowadzi doradztwo dla potencjalnych BO.

·         Tworzenie prezentacji oraz raportów na potrzeby Zarządu i Dyrektora.

·         Kontakt z Instytucja Pośredniczącą oraz Zarządzającą oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z funkcjonowaniem LGD i realizacją innych projektów.

·         Wdrażanie planu komunikacji.

·         Opracowywanie projektów wniosków o dofinansowanie, wniosków o aneks do umów o dofinansowanie, sprawozdań, wniosków o płatność w części merytorycznej (w tym dotyczących funkcjonowania LGD) zgodnie z wytycznymi.

·         Bieżący monitoring aktów prawnych i wytycznych w zakresie realizacji funkcjonowania LGD oraz innych projektów.

·         Przygotowanie sprawozdań z realizacji funkcjonowania LGD i innych projektów dla Zarządu i Dyrektora.

·         Planowanie i organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów po uzgodnieniu z Dyrektorem.

·         Prowadzenie bieżącej ewaluacji własnej funkcjonowania LGD.

·         Udział w przygotowaniu dokumentów planistycznych LGD i Stowarzyszenia.

·         Doradztwo dla grantobiorców, formalna weryfikacja wniosków grantobiorców, sporządzanie projektów umów, kontrola i monitoring

·         Aktywizuje i animuje społeczności lokalne, a w szczególności mieszkańców i organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD,

·         Współpracuje ściśle z organizacjami pozarządowymi oraz grupami defaworyzowanymi z obszaru działania LGD.

·         Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze LGD „Nad Białą Przemszą” (ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom) lub wysyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" 32-340 Wolbrom, ul Skalska 20, Z DOPISKIEM "Nabór na Specjalistę ds. Naborów i Projektów" w terminie do 02.02.2017 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia w Biurze Stowarzyszenia).