Ogłoszenie o naborze nr 5/2016

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” działające na terenie gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Wsparcie udzielane jest w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowalnych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 14 listopada 2016 r. do 13 grudnia 2016 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” w Wolbromiu, ul. Skalska 20 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Wniosek należy składać w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową.

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2.1: Wsparcie przedsięwzięć i projektów o charakterze innowacji i/lub produktowej i/lub procesowej i/lub organizacyjnej i/lub marketingowej dotychczas nieobecnych na obszarze LGD

Wskaźnik produktu: Liczba nowych przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym– 1 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.        Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.        Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3.        Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),

4.        Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.

5.        Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji.

6.        Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdnbp.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:  60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach horyzontalnych lokalnych kryteriów wyborów operacji – tj.  27  pkt.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  Wolbrom, ul. Skalska 20 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł.

Wysokość wsparcia: refundacja 50% kosztów kwalifikowalnych

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  2. Biznesplan wraz z załącznikami.
  3. Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

  1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Informacje dodatkowe.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” oraz pod numerem  tel. 32 7242523 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

WAŻNE!

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się do pobrania w linku poniżej:

http://nadbialaprzemsza.org.pl/dokumenty-obowiazujace/category/dokumenty-obowiazujace/rada-programowa/nabor-5-2016.html?id=43