Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

 Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” działające na terenie gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 - stworzenie lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 Wsparcie udzielane jest w formie refundacji 63,63% kosztów kwalifikowalnych

  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 22 lutego 2017r. do 15 marca 2017r. do godziny 12.00

 

 Wnioski należy składać w obydwu wskazanych poniżej formach:

 1) w formie dokumentu elektronicznego wgranego do systemu www.lgd.witkac.pl po uprzedniej rejestracji w systemie (instrukcja obsługi POP dla wnioskodawców do pobrania znajduje się w dokumentacji konkursowej),

 2) bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” w Wolbromiu, ul. Skalska 20 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30 w formie papierowej w jednym egzemplarzu, który będzie wygenerowany z systemu przez pracownika Biura LGD bezpośrednio w Biurze.

 

UWAGA!

 Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien być podpisany przez wnioskodawcę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy/pełnomocnika wnioskodawcy, dlatego koniecznym jest, by wniosek został złożony w Biurze LGD bezpośrednio przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u wnioskodawcy.

 

 Zakres tematyczny operacji:

 

Przedsięwzięcie 1.3.1: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych lub historycznych obszaru.

 Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, historyczne obszaru – 8 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 

1.        Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany
w ogłoszeniu.

 2.        Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

 3.        Przynależność do jednej z grup beneficjentów: JST, NGO, związki wyznaniowe, osoby fizyczne.

 4.        Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),

 5.        Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (horyzontalnymi) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.

 6.        Zgodność operacji ze premiującymi kryteriami wyboru operacji.

 7.        Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

 Lokalne kryteria wyboru operacji (horyzontalne) oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdnbp.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 17  punktów w ramach oceny według horyzontalnych lokalnych kryteriów wyborów operacji.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  Wolbrom, ul. Skalska 20 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 4 400 000,00 zł.

 Wysokość wsparcia: refundacja 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 Maksymalna kwota dofinansowania dla beneficjentów będących NGO, Związkami wyznaniowymi i osobami fizycznymi: 300.000,00 zł.

 

 Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

  1. Opis operacji.

 

 Wykaz dokumentów dodatkowych:

 Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Informacje dodatkowe.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” oraz pod numerem  tel. 32 7242523 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

WAŻNE!

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się do pobrania w linku poniżej:

http://nadbialaprzemsza.org.pl/dokumenty-obowiazujace/category/dokumenty-obowiazujace/rada-programowa/nabor-3-2017.html