Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” działające na terenie gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 50 tys. zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 6 czerwca 2018r. do 21 czerwca 2018r. do godziny 12:00

 

 

Wnioski należy składać w obydwu wskazanych poniżej formach:

1) w formie dokumentu elektronicznego wgranego do systemu www.lgd.witkac.pl po uprzedniej rejestracji w systemie (instrukcja obsługi POP dla wnioskodawców do pobrania znajduje się w dokumentacji konkursowej),

2) bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” w Wolbromiu, ul. Skalska 20 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30 w formie papierowej w dwóch egzemplarzach, który będzie wygenerowany z systemu przez pracownika Biura LGD bezpośrednio w Biurze.

 

UWAGA!

Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien być podpisany przez wnioskodawcę/pełnomocnika wnioskodawcy/inną osobę upoważnioną, dlatego koniecznym jest, by wniosek został złożony w Biurze LGD bezpośrednio przez osobę uprawnioną.

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie: 2.1.1: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej zapewniające nowe miejsca pracy na terenie LGD

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 2 szt.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR:
 2. a) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu,
 3. b) Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu,
 4. c) Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 5. d) zgodność operacji z programem: zgodność z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze oraz zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020;
 6. Zgodność operacji z horyzontalnymi lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 7. Zgodność operacji z premiującymi kryteriami wyboru operacji.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji (horyzontalne) oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdnbp.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 20  punktów w ramach oceny według horyzontalnych lokalnych kryteriów wyborów operacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  Wolbrom, ul. Skalska 20 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.

Wysokość wsparcia: premia w wysokości 50 000,00 zł.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan wraz z załącznikami.
 3. Opis operacji.

 

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Informacje dodatkowe.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” oraz pod numerem tel. 32 7242523 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

WAŻNE!

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się do pobrania w linku poniżej:

http://www.nadbialaprzemsza.org.pl/dokumenty-obowiazujace/category/dokumenty-obowiazujace/rada-programowa/nabor-2-2018.html